نپال - خداحافظ پادشاهی

با پیچیده شدن روز افزون مملکت داری و لزوم تفکیک وظایف اداره بک کشور در قالب یک دولت با وزارتخانه های مربوطه شاهان عاقل در ممالک مختلف جای خود را به نظام جمهوری دادند ولی در عین حال با این عمل باعث تداوم حضور سمبلیک خود در ساختار حکومت شدند(مانند انگلستان) لیکن در برخی ممالک نیز مقاومت ناآگاهانه و اصرار بر استبداد و دیکتاتوری حتی این حضور تشریفاتی رانیز پایان داد.شعور سیاسی پائین یا بالا زمان این تغییر و تحول را در جوامع مختلف تعیین میکند (فاصله نپال با سایر جوامع!) در واقع این یک روند تکاملی است.

/ 0 نظر / 12 بازدید